12-2022: Voortgang Dorpsvisie Zevenhuizen 2023-2033

In 2019 was de vorige Dorpsvisie voor Zevenhuizen uit 2009 afgelopen. Dit gaf DES de mogelijkheid om over de toekomst van het dorp na te denken en een toekomstbestendige visie te ontwerpen.

Na de nodige vertraging door de Corona periode zijn we dit nu verder aan het uitwerken.

 

Voor de nieuwe dorpsvisie worden onder andere thema’s belicht als welke voorzieningen is het dorp nodig, hoe houden we de leefbaarheid en verenigingen in stand en welke ontwikkelingen zijn voor het dorp gewenst. De inbreng van de inwoners van Zevenhuizen en de gemeente Westerkwartier is hierbij gewenst. Ook in de nieuwe gemeente Westerkwartier is het belangrijk dat Zevenhuizen zichtbaar binnen de gemeente blijft. Mede daarom wordt de gemeente bij het opstellen van de visie betrokken en hebben we de hulp van Groningen Dorpen ingeroepen.

Er is in 2019 dorps-breed een enquête verspreid met vragen over deze belangrijke thema’s die door ruim 350 bewoners is ingevuld, een mooi resultaat!

In de afgelopen maanden hebben we de huidige stand van zaken doorgesproken en is op 28 november een meepraat bijeenkomst georganiseerd met een groep dorpsbewoners en vertegenwoordigers van verschillende lokale verenigingen en organisaties. Tijdens deze avond is er gepraat over hoe we een actief, betrokken, enthousiast en zelfredzaam dorp blijven, hoe houden we de bestaande voorzieningen en het verenigingsleven van Zevenhuizen in stand. Ook is besproken wat we zouden kunnen doen voor minder overlast en het verbeteren van verkeersveiligheid en veiligheidsgevoel in Zevenhuizen. Als laatste kwam ook het thema bouwen in Zevenhuizen aan bod.

Deze punten zijn, samen met de enquêteresultaten, input voor het opstellen van de nieuwe Dorpsvisie. We zijn erg blij met de actieve inbreng van iedereen die aanwezig was!

De verwachte planning voor het vervolg met de Dorpsvisie:

In Januari wordt nog een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de oudere generatie gepland, en spreken we de dorpsvisie door met kinderen van de basisschool. Zij zijn immers onze toekomstige bestuurders! Daarna zal begin 2023 de concepttekst worden opgesteld, besproken en gecorrigeerd. In het voorjaar van 2023 zal dan de nieuwe Dorpsvisie worden gepresenteerd. We gaan ervan uit dat dit bij de ledenvergadering van DES kan plaatsvinden.

 

--------

 

03-2019:

Onlangs kreeg u de enquête voor de nieuwe Dorpsvisie 2020 in de bus, die door ruim 300 bewoners is ingevuld, een mooie score!

De vrijwilligers van DES zijn intussen in samenwerking met stichting Groninger Dorpen bezig alle gegevens te verwerken en te vertalen naar de juiste uitkomsten op alle vragen en categorieën, en om te zetten naar een mooi leesbaar boekje.

In overleg met de gemeente Westerkwartier worden de eerste resultaten omtrent het Woonvisie beleidsplan versneld uitgewerkt en aangeboden aan de gemeente.

 

Hoewel de inlevertermijn intussen is verlopen, is via de koppeling hieronder nog de enquete te downloaden om deze nog een keer na te lezen.

• Download als PDF-bestand.